Terug naar: home

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN LUCKY`S UITGAANSCENTRUM B.V.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06082468

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUCKY`S UITGAANSCENTRUM B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06082468, en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die met Bezoekers van door haar georganiseerde Evenementen worden gesloten. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden als ook de Huisregels van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM zijn online opvraagbaar en digitaal op te slaan via een speciale webpagina op de Website van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM www.lucky.nl, een speciale hyperlink in de e-mails van de medewerkers van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en kunnen daarnaast op eventueel verzoek kosteloos worden toegezonden.

Artikel 1: Definities
Afnemer: een Bezoeker die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die bedrijfsmatig een Overeenkomst sluit met LUCKY`S UITGAANSCENTRUM tot aanschaf van een of meerdere Toegangsbewijzen ten behoeve van het bijwonen van een Evenement alsmede degene die zich in bedrijfsmatig opzicht in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met LUCKY`S UITGAANSCENTRUM een Overeenkomst heeft gesloten.

Algemene Bezoekersvoorwaarden: Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden die op Overeenkomst tussen de Bezoeker en LUCKY`S UITGAANSCENTRUM van toepassing zijn en welke LUCKY`S UITGAANSCENTRUM evenals de bijbehorende Huisregels en Privacy Statement beschikbaar zal hebben op de Website(s) en op eerste verzoek kosteloos zal toezenden.

LUCKY`S UITGAANSCENTRUM: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lucky`s Uitgaanscentrum BV, gevestigd en zaakdoende in (7461 AG) Rijssen aan de Morsweg 8e, met KvK-nummer 06082468.

Bezoeker: Iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met LUCKY`S UITGAANSCENTRUM in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met LUCKY`S UITGAANSCENTRUM een overeenkomst heeft gesloten.

Evenement: Een één- of meerdaagse (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)- uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM op de Evenementenlocatie.

Evenementenlocatie: De locatie(s) waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM te organiseren en/of te faciliteren Evenement, met inbegrip van het eventuele Kampeerterrein.

Huisregels: De huisregels van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM waaraan Bezoekers zich te allen tijde dienen te houden bij bezoek aan Evenementen van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM.

Overeenkomst: iedere verbintenisrechtelijke rechtsverhouding tussen de Bezoeker en LUCKY`S UITGAANSCENTRUM die conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tot stand is gekomen en/of hieruit voortvloeit in verband met het bijwonen van een Evenement, alsmede elke andere conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en LUCKY`S UITGAANSCENTRUM van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Privacy Statement: het privacy statement met privacy voorwaarden waarin het privacy beleid van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM is verwoord, raadpleegbaar op de Website(s) en van toepassing op iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM.

Social Media: de aan de Website(s) en overige (promotionele) uitingen van of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM specifiek gelieerde social media kanalen die op naam of ten behoeve van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM geregistreerd zijn.

Toegangsbewijs: een rechtsgeldig verkregen bewijs, door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden;

Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs zoals ook vermeld op het Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service-, betaal- en/of administratiekosten.

(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft.

Website(s): de Website(s) van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM gekoppeld aan de domeinnaam www.lucky.nl en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam of ten behoeve van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM geregistreerd zijn, inclusief eventuele speciale daaraan gekoppelde apps geëxploiteerd door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie.

2.2 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website(s) en/of Social Media te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker LUCKY`S UITGAANSCENTRUM hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst LUCKY`S UITGAANSCENTRUM uitdrukkelijk van de hand.

2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.

2.5 Op de aankoop van een Toegangsbewijs kunnen, naast de Algemene Bezoekersvoorwaarden, (ook) eventuele (algemene) voorwaarden van de ticketservice van toepassing zijn.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen, (promotionele) acties en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website(s) of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en/of derden gedane mededelingen.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs koopt bij LUCKY`S UITGAANSCENTRUM of een door LUCKY`S UITGAANSCENTRUM ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard en/of bij betreding van de Evenementenlocatie.

Artikel 4 Toegang en Toegangsbewijs
4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en een geldig (verkregen) Toegangsbewijs en, indien aanspraak wordt gemaakt op korting, het document dat recht geeft op die korting, en deze op eerste verzoek van medewerkers van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen. Indien blijkt dat de Bezoeker onder de 18 jaar oud is, wordt de toegang tot het Evenement zonder meer ontzegd, tenzij expliciet anderszins bepaald door LUCKY`S UITGAANSCENTRUM, zonder dat LUCKY`S UITGAANSCENTRUM gehouden is tot restitutie van de Toegangsprijs of eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

4.2 Een Toegangsbewijs wordt, al dan niet op naam, eenmalig aan de Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie, en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van de Evenementenlocatie. Uitsluitend indien en voor zover door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM in het kader van de verkoop van een Toegangsbewijs de mogelijkheid wordt geboden aanpassing van de eventuele tenaamstelling van een Toegangsbewijs te verzoeken, is het op beslissing van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM al dan niet mogelijk die tenaamstelling aan te passen. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM kan (aanvullende) voorwaarden stellen aan een aanpassing van de tenaamstelling van een Toegangsbewijs.

4.3 Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM.

4.4 Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM verstrekt document of een door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld per e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie aan hem kan worden verstrekt. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.

4.5 Alleen aanschaf via LUCKY`S UITGAANSCENTRUM of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM ongeldig worden verklaard en/of de Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie door of vanwege de Organisator worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM of van een door LUCKY`S UITGAANSCENTRUM ingeschakeld (Voor)verkoopadres dan wel in het geval van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins van (een van) in de artikelen 4.1 t/m 4.11 neergelegde regels.

4.6 Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting, te tonen.

4.7 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.

4.8 Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM, haar licentiegevers en/of (Voor)verkoopadressen van het Toegangsbewijs te (doen) verwijderen en/of wijzigen.

4.9 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.

4.10 Tickets in verband met parkeren voor een Evenement en/of het pendelverkeer van en naar een Evenement kunnen in het voorkomende geval eventueel bij derden verkregen worden die door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM zijn ingeschakeld, onder (mede) toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van die derden.

4.11 De artikelen 4.1 tot en met 4.10 hiervoor zijn onverkort van toepassing op Afnemers.

Artikel 5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen
5.1 Het is verboden een Toegangsbewijs, al dan niet op naam gesteld, op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken, tenzij via een door LUCKY`S UITGAANSCENTRUM aangewezen additioneel officieel verkoopkanaal voor secondary ticketing zoals bijvoorbeeld TicketSwap. Het is eveneens verboden het eventuele door LUCKY`S UITGAANSCENTRUM gestelde maximum als bedoeld in artikel 4.9 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te (doen) overschrijden, direct dan wel indirect, onder meer door via derden Toegangsbewijzen aan te (doen) schaffen en deze via derden verkregen Toegangsbewijzen vervolgens op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. Reguliere persoonlijke doorverkoop van een Toegangsbewijs via TicketSwap is van het voorgaande uitgezonderd.

5.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.

5.3 Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs, al dan niet op naam gesteld, om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op te leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.

5.4 Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is LUCKY`S UITGAANSCENTRUM gerechtigd zijn Toegangsbewijs aan te merken als ongeldig, kan hem de toegang tot het evenement ontzegd worden en is de Bezoeker aan LUCKY`S UITGAANSCENTRUM een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) per Toegangsbewijs en € 250,= (zegge: tweehonderd en vijftig euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM, waaronder het recht om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

5.5 De artikelen 5.1 tot en met 5.4 hiervoor zijn onverkort van toepassing op Afnemers. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM kan met Afnemers niettemin schriftelijk andersluidende afspraken overeenkomen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Het reizen van en naar, al dan niet met behulp van pendeldiensten, als ook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.

6.2 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM sluit haar aansprakelijkheid uit en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, waaronder mede begrepen annulering van optredens van (headline) artiesten, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en/of de Evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere (hulp)personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM.

6.3 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM sluit haar aansprakelijkheid uit en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement, zoals bijvoorbeeld podia en optredens van artiesten.

6.4 Indien en voor zover LUCKY`S UITGAANSCENTRUM op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade en/of tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. Het eventueel uit te keren bedrag kan niet hoger zijn dan het maximaal verzekerde bedrag door LUCKY`S UITGAANSCENTRUM. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker LUCKY`S UITGAANSCENTRUM onverwijld en op deugdelijke wijze schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen c.q. de fout te herstellen en indien LUCKY`S UITGAANSCENTRUM ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting c.q. herstel van de fout.

6.5 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM sluit haar aansprakelijkheid uit voor verlies of beschadiging van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Het gebruik van kluisjes is geheel op eigen risico. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM sluit haar aansprakelijkheid uit voor schade aan of verlies of diefstal van eigendommen van de Bezoeker. Indien de Bezoeker met concreet en deugdelijk bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) LUCKY`S UITGAANSCENTRUM, dient de Bezoeker dit schriftelijk aan LUCKY`S UITGAANSCENTRUM te melden op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding en zal LUCKY`S UITGAANSCENTRUM op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van maximaal het aankoopbedrag, met een maximum van € 250,= (zegge: tweehonderd en vijftig euro).

6.6 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam bij de kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door de verhuurder van de kluisjes in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij de verhuurder van de kluisjes kan afhalen.

6.7 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel van de Bezoeker in verband met het Evenement. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie luide en/of versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM adviseert de Bezoeker om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.

6.8 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan geparkeerde voertuigen en/of rijwielen (waaronder scooters) en/of schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van Bezoeker die zich in genoemde voertuigen en/of rijwielen bevinden.

6.9 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM noch de door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM ingezette vervoerder zijn aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard ook, als gevolg van gemiste verbindingen met het openbaar vervoer of aansluitingen anderszins indien er met of door de inzet van pendelvervoer vertraging ontstaat.

Artikel 7 Annulering of verplaatsing Evenement
7.1 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen, waaronder ook het aanbod van (headline) artiesten. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal LUCKY`S UITGAANSCENTRUM op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs restitueren, uitgezonderd de service-, restitutie-, betaal- en/of administratiekosten. Annulering van een onderdeel van het Evenement, zoals bijvoorbeeld (headline) artiesten, geeft aldus geen recht op restitutie.

7.2 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement, waaronder podia en/of optredens van artiesten, te annuleren of verplaatsen, om welke reden dan ook. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of (onderdelen van) een Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal LUCKY`S UITGAANSCENTRUM haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

7.3 Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven in beginsel voor dat verplaatste Evenement geldig. Voor meer informatie kan de Bezoeker contact opnemen met LUCKY`S UITGAANSCENTRUM via info@lucky.nl of de Website(s).

7.4 Indien een Evenement door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan LUCKY`S UITGAANSCENTRUM of aan een door LUCKY`S UITGAANSCENTRUM ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald, mits Bezoeker dit binnen twaalf (12) weken na aankondiging van de verplaatsing dan wel afgelasting van het betreffende evenement aan LUCKY`S UITGAANSCENTRUM bekend heeft gemaakt. Service- ,restitutie-, betaal- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

Artikel 8 Huisregels LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en voorwaarden derden
8.1 Tenzij anders is overeengekomen en/of anderszins bepaald in de Huisregels, dienen Bezoekers van het Evenement en de Evenementenlocatie in beginsel tenminste 18 jaar oud te zijn. Medewerkers van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM, van de Evenementenlocatie en/of het beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de Bezoeker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Bezoeker, uitgezonderd de situatie(s) als beschreven in artikel 8.18, de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.2 Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM zijn de Huisregels van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en/of de Evenementenlocatie van toepassing, naast eventuele (algemene) voorwaarden van derden die door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM zijn ingeschakeld in het kader van het Evenement, zoals bijvoorbeeld een parkeerbeheerder of vervoerder. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM, en/of die van de Evenementenlocatie en/of de eventuele (algemene) voorwaarden van derden als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en/of de Evenementenlocatie en/of de betrokken derde(n) en/of het beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels en/of bedoelde (algemene) voorwaarden of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en/of bedoelde (algemene) voorwaarden en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.3 Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen en de Bezoeker een geldige, schriftelijke accreditatie kan overleggen, is het de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement in professionele zin vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het op professionele wijze maken van geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement. Indien de Bezoeker het Evenement in niet-professionele zin heeft vastgelegd, zoals met een smartphone, dan is de Bezoeker slechts toegestaan deze opnamen voor eigen privégebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker met een commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt, hetzij direct of indirect.

8.4 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:
a. Stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en/of afbeelding en persona door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audioen/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;
b. geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
c. stelt noch LUCKY`S UITGAANSCENTRUM noch partijen die met toestemming van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
d. doet jegens LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht recht op de persona voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
e. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens LUCKY`S UITGAANSCENTRUM in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden; en
f. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan LUCKY`S UITGAANSCENTRUM; de Bezoeker zal op eerste verzoek van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; LUCKY`S UITGAANSCENTRUM is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

8.5 Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM, op of in de omgeving van de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame, flyers en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat. Bij overtreding zal LUCKY`S UITGAANSCENTRUM eventuele schoonmaak- en opruimkosten op de Bezoeker kunnen verhalen en is de Bezoeker aan LUCKY`S UITGAANSCENTRUM een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM, waaronder het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

8.6 Op de Evenementenlocatie is het in beginsel slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen (rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM garandeert daarbij evenwel niet dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het Evenement geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker van het Evenement en Evenemententerrein. De eventuele als gevolg van deze overtreding van het rookverbod aan LUCKY`S UITGAANSCENTRUM opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald. Onder roken wordt in dit verband tevens verstaan elektrisch roken.

8.7 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op of rond de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:
a. Zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren), zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie;
b. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand/rug/draag)tas(sen) zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of
c. een detectiepoort te passeren; en/of d. zich te legitimeren zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie.

8.8 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM alsmede haar samenwerkingspartners, waaronder de Evenementenlocatie en beveiligingspersoneel, hebben het in artikel 8.7 (a) en (b) genoemde recht de Bezoeker van het Evenement te (doen) fouilleren en eventueel meegebrachte (hand/rug/draag)tassen te (doen) doorzoeken. De Bezoeker die zich hier niet aan wenst te onderwerpen, kan de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie worden geweigerd of ontzegd zonder recht op restitutie van de Toegangsprijs of compensatie anderszins.

8.9 Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op of rond de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

8.10 Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan professionele foto-, film-, drone-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, patronen met lachgas, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen (waaronder spuitbussen en CS gas), etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken of stoffen en/of overdracht aan de politie. In beslag genomen zaken of stoffen worden niet geretourneerd en kunnen worden vernietigd.

8.11 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM adviseert haar Bezoekers bij noodzakelijk persoonlijk medicijngebruik dit voorafgaande aan het bezoek aan het Evenement te melden via het antwoordformulier op de Website(s), zoals aangegeven bij de FAQ. Het is de Bezoeker daarnaast slechts toegestaan om medicijnen naar het Evenement mee te nemen, indien en voor zover de medicijnen nog in de originele en afgesloten verpakking zitten, zijn voorzien van de originele bijsluiter(s) en de Bezoeker concreet kan aantonen waarom deze medicijnen gebruikt moeten worden. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan dan wel LUCKY`S UITGAANSCENTRUM gronden heeft om te twijfelen aan de getoonde stoffen/middelen/medicijnen en/of intenties van de Bezoeker, is LUCKY`S UITGAANSCENTRUM bevoegd de stoffen/middelen/medicijnen in te nemen en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren, zonder dat zij gehouden is tot het vergoeden van de (waarde van die) medicijnen. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

8.12 Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze Evenementenlocatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan gevaarzetting te veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van de LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en/of (personeel en/of medewerkers van) opdrachtnemers en hulpdiensten, onder andere door op objecten te klimmen en/of zich op/in objecten te bevinden die op of om de Evenementenlocatie aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.). Het is de Bezoeker evenmin toegestaan het imago van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM, haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners te (doen) schaden. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze Evenementenlocatie en/of het imago van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM, haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners, is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

8.13 De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, calamiteiten, gevaarzetting, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.

8.14 LUCKY`S UITGAANSCENTRUM kan naar eigen inzicht nadere voorwaarden stellen aan de toegang tot een Evenement en het verblijf op de Evenementenlocatie, al dan niet in samenspraak met een of meerdere van haar samenwerkingspartners zoals vervoerders (pendelverkeer), ordepersoneel, de brandweer, politie en andere hulpdiensten.

8.15 Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel 8 genoemde (veiligheids)voorschriften te houden en/of anderszins door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM gegeven ge- of verboden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd en van het Evenementenlocatie worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of anderszins ontstane kosten of enige compensatie anderszins.

8.16 Medewerkers van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8 te allen tijde verzoeken om mee te komen, verzocht worden een afschrift van zijn geldig legitimatiebewijs af te geven en kan vervolgens van de Evenementenlocatie verwijderd worden. De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen aan zo’n verzoek en kan vervolgens van de Evenementenlocatie verwijderd worden en verzocht worden een afschrift van zijn geldig legitimatiebewijs af te geven aan de betrokken perso(o)n(en). Bezoeker zal aan zo’n verzoek vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in overleg met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of meerdere Evenementen van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM opgelegd zal krijgen.

8.17 Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de Bezoeker niet worden ingeruild. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM zal tijdens en na afloop van het Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan. Het is niet mogelijk reeds aangeschafte consumptiebonnen- of munten (door) te verkopen. Het is Bezoekers verboden aangeschafte consumptiebonnen- of munten door te (doen) verkopen.

8.18 Indien en voor zover bij een bepaald Evenement door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM expliciet is toegestaan dat minderjarigen het Evenement (kunnen) bezoeken, zijn de ouders en/of voogden van de minderjarigen die het Evenement bezoeken volledig verantwoordelijk voor deze minderjarige Bezoekers en zullen deze ouders en/of voogden zelfstandig zorgdragen voor het toezicht op hun minderjarige en/of voogdij kinderen. In lijn met hetgeen hiervoor in artikel 8.1 is bepaald, kan door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM aan minderjarige Bezoekers altijd om voorafgaande legitimatie worden gevraagd.

8.19 Het is voor minderjarige Bezoekers niet toegestaan om alcoholische dranken te (doen) kopen, bij zich te dragen, te drinken en/of te proberen om alcoholische drank te (doen) bemachtigen. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Evenemententerrein zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.20 Het is de Bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Evenemententerrein zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.21 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn (mede) van toepassing op de aanschaf van parkeertickets voor het Evenement en het door Bezoeker parkeren van voertuigen en/of rijwielen (waaronder scooters) tijdens het Evenement. Daarnaast kunnen eventuele (algemene) voorwaarden en huisregels van de parkeerbeheerder van toepassing zijn. In het algemeen geldt dat parkeren alleen toegestaan is op de speciaal daarvoor aangewezen plaatsen en voor eigen risico van de Bezoeker geschiedt. Op een speciaal daarvoor aangewezen parkeerterrein dienen Bezoekers te allen tijde over een geldig parkeerticket te beschikken. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM verleent geen restitutie voor ongebruikte parkeertickets.

8.22 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn (mede) van toepassing op de aanschaf van tickets voor het gebruik van pendelvervoer van en naar de Evenementenlocatie. Daarnaast kunnen eventuele (algemene) voorwaarden en huisregels van de vervoerder van toepassing zijn. In het algemeen geldt dat gebruikmaking van pendelvervoer op eigen risico geschiedt, dat toegang tot pendelvervoer uitsluitend mogelijk is op vertoon van een geldig vervoersbewijs, dat roken in de vervoersmiddelen niet is toegestaan en dat Bezoekers aanwijzingen van het personeel van de vervoerder dienen op te volgen. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM verleent geen restitutie voor ongebruikte vervoersbewijzen.

8.23 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn (mede) van toepassing op de aanschaf van tickets voor het gebruik van de kluisjes op het festivalterrein. Daarnaast kunnen eventuele (algemene) voorwaarden en huisregels van de beheerder van de kluisjes van toepassing zijn. In het algemeen geldt dat gebruikmaking van kluisjes op eigen risico geschiedt en dat Bezoekers aanwijzingen van het personeel van de kluisjes op dienen op te volgen. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM verleent geen restitutie voor ongebruikte tickets voor de kluisjes.

8.24 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn (mede) van toepassing op de aanschaf van pre-sale munten tickets. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM verleent geen restitutie voor ongebruikte pre-sale munten tickets.

Artikel 9 Overmacht
LUCKY`S UITGAANSCENTRUM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht in de ruimste zin van het woord en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën, (dreiging van) terreur en alle overige van de wil van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft LUCKY`S UITGAANSCENTRUM het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen.

Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens
10.1 Door het sluiten van een Overeenkomst met LUCKY`S UITGAANSCENTRUM kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege LUCKY`S UITGAANSCENTRUM verwerkt.

10.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het Privacy Statement van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM van toepassing dat te raadplegen is op de Website(s). LUCKY`S UITGAANSCENTRUM gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, overige relevante privacy regelgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetten.

10.3 Bij het sluiten van de Overeenkomst met LUCKY`S UITGAANSCENTRUM geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het Privacy Statement van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM.

10.4 Indien gedurende een Evenement en/of tijdens het verblijf van de Bezoeker op de Evenementenlocatie beeld- en /of geluidsopnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan LUCKY`S UITGAANSCENTRUM deze in geval van (dreigende) calamiteiten, overtredingen en/of misdrijven aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 11 Klachten
LUCKY`S UITGAANSCENTRUM zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. LUCKY`S UITGAANSCENTRUM tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van LUCKY`S UITGAANSCENTRUM, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar info@lucky.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij LUCKY`S UITGAANSCENTRUM te worden gemeld. Klachten of meldingen op het gebied van privacy dienen naar het e-mailadres info@lucky.nl gestuurd te worden.

Artikel 12 Geschillen
12.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en LUCKY`S UITGAANSCENTRUM ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel. Geschillen tussen LUCKY`S UITGAANSCENTRUM en Bezoekers, waaronder klachten als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, kunnen alternatief worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), als onderdeel van het zogeheten Online Dispute Resolution (ODR) platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dergelijke klachten dienen (mede) aan info@lucky.nl gericht te worden.

12.3 Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.